Publikacje

prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel
2020
 1. „O potrzebie zapewnienia ogólnej ochrony dobrej wiary nabywcy praw udziałowych” – artykuł opublikowany w księdze pamiątkowej prof. A. Brzozowskiego, C.H. Beck, Warszawa 2020.
2019
 1. „Umowa agencyjna” oraz „Umowa komisu” – dwa rozdziały podręcznika – opublikowane w wydawnictwie WoltersKluwer, Warszawa 2019, s. 179-226.
 1. Współautorstwo rozdziału IV w Systemie Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa 2019, C.H. Beck, s. 250-259, 287-299.
 1. Komentarz do art. 389-390 kodeksu cywilnego – współautorstwo komentarza do kodeksu cywilnego opublikowanego w ramach tzw. Dużych Komentarzy Becka, Warszawa 2019, s. 292-360.
2018
 1. „Reprezentacja spółki osobowej przez wspólnika będącego osobą prawną” – artykuł opublikowany w księdze pamiątkowej prof. J. Napierały, Wydawnictwo UAM, Poznań 2018, s. 149-159.
 1. Komentarz do art. 56, 57, 60-62, 64-651, 73-81, 95-101 kodeksu cywilnego – współautorstwo komentarza do kodeksu cywilnego opublikowanego w ramach tzw. Dużych Komentarzy Becka, Warszawa 2018, s. 505-521; 590-622; 632-671; 740-808; 914-970.
 1. Komentarz do art. 66, 662-721 kodeksu cywilnego napisany wspólnie z prof. A. Olejniczakiem – współautorstwo komentarza do kodeksu cywilnego opublikowanego w ramach tzw. Dużych Komentarzy Becka, Warszawa 2018, s. 671-680, 691-740.
2017
 1. „Prokura łączna po nowelizacji” – artykuł opublikowany na łamach dwutygodnika Monitor Prawniczy, nr 4/2017, s. 185-193.
 1. „Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłużnika” – monografia opublikowana w Wydawnictwie C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 412.
 1. „Charakter prawny zastrzeżenia w umowie przedwstępnej świadczenia na poczet umowy przyrzeczonej” – artykuł opublikowany w monografii „Prawo kontraktów”, WoltersKluwer, Warszawa 2017, s. 135-148.
2016
 1. „Kilka uwag o nowelizacji przepisów dotyczących prokury” – artykuł opublikowany na łamach dwutygodnika Monitor Prawniczy, nr 1/2016, s. 38-44.
 1. Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 2013 r. (IV CSK 197/13) – opublikowana na łamach kwartalnika Glosa, nr 1/2016 [Zbycie przez dłużnika z umowy przedwstępnej przedmiotu świadczenia z umowy przyrzeczonej], s. 58-65.
 1. Komentarz do art. 56, 57, 60-62, 64-651, 73-81, 95-101, 389-390 kodeksu cywilnego – współautorstwo komentarza do kodeksu cywilnego opublikowanego w ramach tzw. Dużych Komentarzy Becka, Warszawa 2016, s. 331-344; 386-411; 418-449; 504-565; 637-681; 1429-1486.
 1. Glosa do postanowienia SN z dnia 14 stycznia 2015 r. (II CSK 85/14) – opublikowana na łamach miesięcznika Rejent, nr 2/2016 [wniesienie aportu do spółki osobowej].
 1. „Kilka uwag o nowej definicji dokumentu i formie dokumentowej” – artykuł opublikowany na łamach dwutygodnika Monitor Prawniczy, nr 5/2016, s. 236-242.
 1. „Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego” – artykuł opublikowany na łamach dwutygodnika Monitor Prawniczy, nr 12/2016, s. 627-643.
 1. Glosa do uchwały SN (7) z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14) – opublikowany na łamach miesięcznika Państwo i Prawo, nr 12/2016, s. 128-136  [prokura łączna niewłaściwa].
2015
 1. Glosa do uchwały SN z dnia 24 kwietnia 2014 r. (III CZP 17/14) – opublikowana na łamach dwutygodnika Monitor Prawniczy, nr 4/2015 [udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu], s. 212-214.
 2. „Umowa agencyjna” oraz „Umowa komisu” – dwa rozdziały podręcznika – współautorstwo z prof. J. Napierałą – opublikowane w wydawnictwie WoltersKluwer, Warszawa 2015, s. 148-167.
2014
 1. „Finansowanie wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z agio” – artykuł opublikowany na łamach miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego, nr 1/2014, s. 27-32.
 2. „Wniesienie aportu do spółki z o.o.” – artykuł opublikowany na łamach miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/2014, s. 46-50.
 3. Glosa do wyroku SN z dnia 15 czerwca 2012 r. (II CSK 217/11) – opublikowana na łamach miesięcznika Państwo i Prawo, nr 5/2014 [status prawny pełnomocnictwa z art. 210 k.s.h.], s. 134-140.
 4. „Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości” – książka dla praktyków, wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014 – współautorstwo, s. 292-340.
2013
 1. „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” – książka dla praktyków, wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013 – współautorstwo, s. 39-49, 108-114, 475-512.
 2. Glosa do uchwały SN (7) z dnia 17 stycznia 2013 r. (III CZP 57/12) – opublikowana na łamach dwutygodnika Monitor Prawniczy, nr 16/2013 [uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.], s. 886-890.
2012
 1. „Prokura w projekcie Kodeksu cywilnego” w: T. Mróż, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012 – artykuł opublikowany w związku z VIII Zjazdem Katedr Prawa Handlowego w Białowieży, s.128-142.
 2. „Ochronna funkcja rejestru przedsiębiorców na przykładzie wpisów dotyczących spółek handlowych” – artykuł opublikowany na łamach miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego, nr 12/2012, s. 43-52.
2011
 1. „Transakcje przejęć i fuzji” – książka dla praktyków, wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011 – współautorstwo, s. 134-161, 171-198, 217-229, 237-249, 269-271, 292-299.
 2. Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2007 r. (III CZP 143/06) – opublikowana na łamach kwartalnika Glosa, nr 2/2011 [skutki utraty bytu prawnego przez spółkę oraz status prawny majątku ujawnionego po likwidacji spółki], s. 17-21.
 3. Glosa do uchwały SN z dnia 19 listopada 2010 r. (III CZP 82/10) – opublikowana na łamach miesięcznika Rejent, nr 12/2011 [zakres kognicji notariusza przy czynności poświadczania podpisów], s. 148-155.
2010
 1. „Roszczenia uprawnionego z umowy przedwstępnej na wypadek zbycia przedmiotu świadczenia z umowy przyrzeczonej” – artykuł opublikowany w zbiorowej pracy pt. „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań” zawierającej referaty z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów we Wrocławiu, który miał miejsce we wrześniu 2008 r., Warszawa 2010, s. 137-144.
 2. Komentarz do art. 56-81 kodeksu cywilnegokomentarz wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010 – współautorstwo, s. 24-36, 85-152, 168-449.
2009
 1. Glosa do wyroku SN z dnia 29 listopada 2007 r. (III CSK 169/07) – opublikowana na łamach miesięcznika Prawo Spółek, nr 4/2009 [wielość źródeł umocowania a skuteczność reprezentacji], s. 54-59.
 2. „Zbycie udziału w ogóle praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej cz. I” – artykuł opublikowany na łamach miesięcznika Prawo Spółek, nr 9/2009, s. 13-20.
 3. „Zbycie udziału w ogóle praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej cz. II” – artykuł opublikowany na łamach miesięcznika Prawo Spółek, nr 10/2009, s. 33-40.
 4. Glosa do uchwały SN z dnia 21 lipca 2006 r. (III CZP 45/06) – opublikowana na łamach dwutygodnika Monitor Prawniczy, nr 10/2009 [wpływ ogłoszenia upadłości mocodawcy na umocowanie prokurenta], s. 563-567.
 5. Glosa do wyroku SN z dnia 13 grudnia 2007 r. (I CSK 314/07) – opublikowana na łamach miesięcznika PUG, nr 8/2009 [wpływ ogłoszenia upadłości mocodawcy na udzielone przez niego pełnomocnictwa], s. 30-32.
 6. Glosa do uchwały SN z dnia 5 grudnia 2008 r. (III CZP 124/08) – opublikowana na łamach miesięcznika Państwo i Prawo, nr 9/2009 [skutki reprezentacji spółki przez odwołanego członka zarządu wpisanego do rejestru przedsiębiorców], s. 128-134.
 7. Glosa do uchwały SN z dnia 30 maja 2008 r. (III CZP 43/08) – opublikowana na łamach dwutygodnika Monitor Prawniczy, nr 21/2009 [skuteczność czynności prawnej dokonanej przez podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców a sposób reprezentacji ujawniony w tym rejestrze], s. 1180-1184.
2008
 1. „Powstanie prokury” – monografia wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 1-464.
 1. „Przyjęcie prokury jako przesłanka powstania umocowania” – artykuł opublikowany w miesięczniku Państwo i Prawo, nr 4/2008, s. 100-113.
 1. „Regulacja prokury w Kodeksie cywilnym” – artykuł opublikowany na łamach miesięcznika Edukacja Prawnicza, nr 10/2008, s. 25-30.
 1. „Czynność prawna a skutki prawne” – artykuł opublikowany w pracy zbiorowej, zawierającej materiały z V Konferencji Naukowej pt. Prawo wobec wyzwań współczesności, zorganizowanej na WPiA UAM w roku 2008, Poznań 2008, s. 135-143.
 1. Glosa do wyroku SN z dnia 19 listopada 2003 r. (V CK 471/02) – opublikowana w miesięczniku Rejent, nr 3/2008 [umowa przedwstępna, niemożliwość świadczenia], s. 123-131.
 1. Glosa do wyroku s. apel. w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2006 r. (I ACa 1116/05) – opublikowana w dwutygodniku Monitor Prawniczy, nr 1/2008 [skutki utraty bytu prawnego przez spółkę], s. 49-50.
 1. Glosa do wyroku SN z dnia 30 czerwca 2004 r. (IV CK 521/03) – opublikowana w miesięczniku Palestra, nr 3-4/2008 [umowa deweloperska, charakter prawny, forma oraz skutki niewykonania], s. 268-273.
 1. Glosa do wyroku s. apel. w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2006 r. (I ACa 1282/05) – opublikowana w dwutygodniku Monitor Prawniczy, nr 9/2008 [umowa deweloperska, charakter prawny, forma, nadużycie prawa], s. 493-495.
 1. Glosa do wyroku SN z dnia 8 sierpnia 2007 r. (I CSK 177/07) – opublikowana na łamach dwutygodnika Monitor Prawniczy, nr 19/2008 [skutki prawne niewykonania czy nienależytego wykonania umowy deweloperskiej], s. 1044-1047.
 1. Glosa do uchwały SN (7) z dnia 14 września 2007 r. (III CZP 31/07) – opublikowana na łamach miesięcznika Prawo Spółek, nr 11/2008 [skutki wadliwej reprezentacji w ramach organu osoby prawnej], s. 46-54.
2007
 1. Glosa do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 2004 r. (FSK 787/04) – opublikowana w kwartalniku Glosa, nr 2/2007 [prokura, pełnomocnictwo substytucyjne, status prawny pełnomocnictw udzielonych przez prokurenta], s. 78-87.
 1. „Udzielenie prokury członkowi organu reprezentacji mocodawcy” – artykuł opublikowany w kwartalniku Glosa, nr 5/2007, s. 95-113.
 1. „Skutki wpisu prokury do rejestru przedsiębiorców” – artykuł opublikowany w kwartalniku Studia Prawnicze, nr 4/2007, s. 19-42.
2006
 1. „Instrumenty ochrony wierzycieli w spółkach kapitałowych” – artykuł opublikowany w pracy zbiorowej, zawierającej materiały z III Konferencji Naukowej pt. Prawo wobec wyzwań współczesności, zorganizowanej na WPiA UAM w roku 2005, Poznań 2006, s. 93-105.
 1. „Prokura oddziałowa w świetle regulacji art. 1095 k.c.” – artykuł opublikowany w miesięczniku Przegląd Prawa Handlowego, nr 10/2006, s. 52-58.
2005
 1. „Mechanizm ustalania sumy dywidendowej w spółce akcyjnej” – artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pt. „Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom II.”, Prace Wydziału Prawa i Administracji UAM, Tom XV, Poznań 2005, s. 51-64.
 1. „Charakter prawny udzielenia prokury” – artykuł opublikowany w kwartalniku Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2/2005, s. 83-100.
 1. „Kilka uwag w kwestii wykładni art. 1093 k.c.” – artykuł opublikowany w dwutygodniku Monitor Prawniczy, nr 23/2005, s. 1179-1184.
 1. „Pojęcia działalności gospodarczej i zawodowej w rozumieniu art. 431 k.c.” – artykuł opublikowany na łamach kwartalnika Studia Prawnicze, nr 4/2005, s. 31-48.
 1. Glosa do wyroku SN z dnia 9 lipca 2003 r. (IV CKN 305/01) opublikowana miesięczniku Rejent, nr 11/2005 [umowa deweloperska, charakter prawny oraz skutki niewykonania], s. 119-130.
 1. „Forma udzielenia prokury”- artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 155-169.
2004
 1. „Spółka komandytowo-akcyjna w organizacji jako podmiot prawa cywilnego” – artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pt. „Prawo wobec wyzwań współczesności”, Prace Wydziału Prawa i Administracji UAM, Tom X, Poznań 2004, s. 55-67.
2003
 1. Glosa do uchwały SN z dnia 14 lutego 2002 r. (III CZP 81/01), opublikowana w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, nr 08/01/2003, s. 123-130 [miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego], s. 123-130.
Marcin Sepełowski
2020
 1. Glosa do uchwały SN z dnia 25 lipca 2019 r. (III CZP 12/19), opublikowana w dwutygodniku Monitor Prawniczy, nr 9/2020 [Nasciturus jako rzeczywisty spadkobierca], s. 483-488.
2019
 1. Glosa do uchwały SN z dnia 19 października 2018 r. (III CZP 37/18), opublikowana w dwutygodniku Monitor Prawniczy, nr 15/2019 [Przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie], s. 845-848.
 2. Glosa do wyroku TK z dnia 16 maja 2018 r. (SK 18/17), opublikowana w dwutygodniku Monitor Prawniczy, nr 4/2019 [Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa],  s. 226-231.
2018
 1. ,,Stosowanie tzw. metody kosztorysowej przy ustalaniu wysokości odszkodowania z ubezpieczenia OC za szkodę na mieniu” – artykuł opublikowany w dwutygodniku Monitor Prawniczy, nr 11/2018, s. 585-594.
2016
 1. ,,Przynależność majątkowa studenckich ,,stypendiów za osiągnięcia” w ustroju wspólności ustawowej” – artykuł opublikowany w Internetowym Przeglądzie Prawniczym TBSP UJ, nr 6/2016, s. 114-133.
2015
 1. ,,Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym” artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pt. ,,Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna”, Bydgoszcz 2015, s. 226-241.
 2. ,,Instytucje demokracji bezpośredniej w wybranych konstytucjach państw bałtyckich – historia i współczesność” – artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pt. ,,Konstytucje państw europejskich z perspektywy historycznej i współczesnej”, Toruń 2015, s. 261-285.
2014
 1. ,,Republika bez prezydenta – system konstytucyjny Republiki Estońskiej w świetle przepisów jej ustawy zasadniczej z 15 czerwca 1920 roku” - artykuł opublikowany w Studia Iuridica Toruniensia, nr 14/2014, s. 317-338.
 2. ,,Prezydencki projekt zmiany ustawy o referendum lokalnym – krok w kierunku udoskonalenia instytucji czy próba uciszenia wspólnot samorządowych?” – artykuł opublikowany w Zeszycie Studenckim Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, nr 4/2014, s. 181-198.
2013
 1. ,,Ocena Kodeksu zobowiązań w artykułach publikowanych na łamach ,,Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” w latach 1934-1939” – artykuł opublikowany w Zeszycie Studenckim Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, nr 3/2013 – współautorstwo, s. 7-17.