Oferta

Podstawowym obszarem naszego działania jest bieżące, kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców, w szczególności:

 • opracowanie dokumentacji korporacyjnej (statut, umowa spółki, umowa wspólników, protokoły, księga udziałów, regulaminy zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników itp.)

 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, umowy związane z zatrudnieniem, polityki prywatności itp.)

 • pomoc w opracowaniu strategii zatrudnienia (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, współpraca B2B)

 • planowanie i przeprowadzanie procedur związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

 • pomoc w realizacji inwestycji na nieruchomościach (w tym prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne)

 • pomoc w zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego i dopełnieniu innych formalności związanych przeciwdziałaniem praniu pieniędzy  

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO)

 • przygotowywanie projektów umów

 • prowadzenie negocjacji

 • opracowywanie opinii prawnych

Pomagamy także w sprawach nie związanych z działalnością gospodarczą, takich jak:

 • nabywanie nieruchomości (umowy przedwstępne, deweloperskie), w tym także nieruchomości rolnych

 • zarząd nieruchomością wspólną, zniesienie współwłasności

 • zasiedzenie nieruchomości

 • lokalizacja cudzych urządzeń przesyłowych na nieruchomości i związane z tym rozliczenia

 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 • kredyty walutowe

 • dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli

 • reprezentowanie ubezpieczonych przed ZUS (np. emerytury, zasiłki macierzyńskie)

 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą

 • planowanie sukcesji na wypadek śmierci, przeprowadzenie procedur i postępowań związanych z nabyciem lub podziałem majątku spadkowego

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym również przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jesteśmy autorami licznych skarg konstytucyjnych, a także skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Mamy bogate doświadczenie w doradztwie prawnym przy transakcjach związanych z nabyciem praw udziałowych, przedsiębiorstw lub poszczególnych aktywów (opracowywaliśmy/ opiniowaliśmy struktury takich transakcji oraz sporządzaliśmy dokumentację transakcyjną). Braliśmy udział w licznych badaniach prawnych (due diligence) w zakresie spraw cywilnych, korporacyjnych, pracowniczych, administracyjnych. Wielokrotnie doradzaliśmy w procesach tworzenia, przekształcania, podziału i łączenia spółek.

Aby w jak najszerszym zakresie sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi i tłumaczami przysięgłymi.